विदेशी विश्वविद्यालयका अनुमति प्राप्त शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना तथा अध्ययन अध्यापन सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

विदेशी विश्वविद्यालय एवम् शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन तथा लर्निङ सेन्टरको रूपमा यस मन्त्रालयको अनुमति प्राप्त गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा वा अध्ययन अध्यापन गर्दा गराउँदा यस मन्त्रालयबाट अनुमति प्रदान गरिएको शैक्षिक कार्यक्रममा मात्र भर्ना गर्नु गराउनु हुन र सोही बमोजिम अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
यस मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको अनुमति पत्रमा उल्लिखित शैक्षिक कार्यक्रम बाहेकका कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्नु नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ । यस मन्त्रालयको अनुमति प्राप्त शैक्षिक कार्यक्रम बाहेकका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पाइएमा यस मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको अनुमति प्राप्त शैक्षिक कार्यक्रम समेत खारेज गरी प्रचलित ऐन नियम कानून अनुसार कारवाही भै जाने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 
शिक्षा मन्त्रालयको सञ्चालन अनुमति नलिई विदेशी विश्वविद्यालय एवम् शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन तथा लर्निङ सेन्टरका रुपमा कुनै पनि शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गैरकानूनी हुने हुंदा त्यस्ता शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालन नगर्नु नगराउनु हुन र कसैले त्यस्तो सञ्चालन अनुमति नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रचलित ऐन नियम कानून अनुसार कडा कारवाही हुने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको सञ्चालन अनुमति नलिई विदेशी विश्वविद्यालय एवम् शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन तथा लर्निङ सेन्टरका रुपमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरी गराइएको उपाधिलाई मान्यता प्रदान गर्न मन्त्रालय बाध्य नहुने र सो बाट पर्न जाने हानी नोक्शानीको सम्पूर्ण दायित्व त्यस्ता शिक्षण संस्थाका संचालकहरु नै हुने र त्यस्ता संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको उपाधि मान्य नहुने भएकोले सो प्रकृतिका शिक्षण संस्थामा अध्ययनका लागि भर्ना नगर्नु नराउनु हुन सम्पूर्ण अभिभावक एवम् विद्यार्थीहरुलाई अनुरोध गरिन्छ । नियमानुसार अनुमति नलिई सञ्चालन भएका संस्था वा कार्यक्रममा भर्ना भई अध्ययन गरेमा त्यसबाट पर्न जाने असरका लागि सम्बन्धित अभिभावक एवम् विद्यार्थीहरु स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ । 
सम्पूर्ण अभिभावक एवम् विद्यार्थीहरूले समेत यस मन्त्रालयबाट अनुमति प्रदान गरिएको शैक्षिक कार्यक्रममा मात्र भर्ना गर्नु गराउनु हुन र थप स्पष्टताका लागि यस मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त शैक्षिक कार्यक्रम सम्बन्धि विवरण हेर्न यहाँ थिच्नुहोला ।