विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना

 विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा स्नातक तह वा सो भन्दा माथिल्लो तहको शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गराउन "विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०५९" नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७२।०४।३२ मा स्वीकृत भई लागु भइसकेको छ। उल्लिखित निर्देशिकामा नविकरण सम्बन्धी, विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चितता, विश्वविद्यालयको नाम, कार्यक्रमको नाम तथा कार्यक्रम सञ्चालन स्थान परिवर्तन सम्बन्धी, भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी, भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी, धरौटी तथा दायित्व सम्बन्धी र विविध विषयमा शिक्षण संस्थाले वहन गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको हुँदा सोही बमोजिम अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन सम्बन्धित सबै शिक्षण संस्थाको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी यस मन्त्रालयको वेवसाइट http://www.moe.gov.np/category/educational-institution-coordination-section.html मा उपलब्ध रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
notice_full 132 Kb application/pdf View Download